Cao thủ chốt số - Thái Sơn

trang chủ → cao thủ chốt số - thái sơn

Cao thủ chốt số Thái Sơn là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02

25/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/02: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 24/02: 23,32 60 điểm/cặp
Ngày 25/02: 23,32 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/02: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 24/02: 23,32 60 điểm/cặp
Ngày 25/02: 23,32 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02

22/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 21/02: 4,40 60 điểm/cặp
Ngày 22/02: 4,40 (Ăn 04) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 21/02: 4,40 60 điểm/cặp
Ngày 22/02: 4,40 (Ăn 04) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2018 -> 13/02

13/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/02: 34,43 20 điểm/cặp
Ngày 12/02: 34,43 60 điểm/cặp
Ngày 13/02: 34,43 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/02: 34,43 20 điểm/cặp
Ngày 12/02: 34,43 60 điểm/cặp
Ngày 13/02: 34,43 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/02/2018 -> 10/02

10/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 3,30 20 điểm/cặp
Ngày 09/02: 3,30 60 điểm/cặp
Ngày 10/02: 3,30 (Ăn 30,30) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 3,30 20 điểm/cặp
Ngày 09/02: 3,30 60 điểm/cặp
Ngày 10/02: 3,30 (Ăn 30,30) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 06/02/2018 -> 08/02

7/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/02: 5,50 20 điểm/cặp
Ngày 07/02: 5,50 (Ăn 50) 60 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/02: 5,50 20 điểm/cặp
Ngày 07/02: 5,50 (Ăn 50) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 03/02/2018 -> 05/02

5/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 91,52 20 điểm/cặp
Ngày 04/02: 91,52 60 điểm/cặp
Ngày 05/02: 91,52 (Ăn 91) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 91,52 20 điểm/cặp
Ngày 04/02: 91,52 60 điểm/cặp
Ngày 05/02: 91,52 (Ăn 91) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 02/02/2018 -> 04/02

2/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/02: 8,80 (Ăn 80) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/02: 8,80 (Ăn 80) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 30/01/2018 -> 01/02

1/2/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/01: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 31/01: 67,76 60 điểm/cặp
Ngày 01/02: 67,76 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/01: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 31/01: 67,76 60 điểm/cặp
Ngày 01/02: 67,76 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 27/01/2018 -> 29/01

29/1/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/01: 36,63 20 điểm/cặp
Ngày 28/01: 36,63 60 điểm/cặp
Ngày 29/01: 36,63 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/01: 36,63 20 điểm/cặp
Ngày 28/01: 36,63 60 điểm/cặp
Ngày 29/01: 36,63 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 25/01/2018 -> 27/01

26/1/2018 236507 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/01: 17,71 20 điểm/cặp
Ngày 26/01: 17,71 (Ăn 17) 60 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/01: 17,71 20 điểm/cặp
Ngày 26/01: 17,71 (Ăn 17) 60 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.